ارشد فراگیر پیام نور تک درس

مدیریت کسب و کار

 
( قیمت هر درس: ۵۸۹,۰۰۰ تومان )

مهندسی صنایع (بهینه سازی سیستم ها)

 

 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

مهندسی صنایع (مدیریت مهندسی)

 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

مهندسی فناوری اطلاعات (گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی)

 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

مهندسی عمران (مدیریت ساخت)

 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

مهندسی عمران (مدیریت سازه)

 
 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

روانشناسی عمومی

 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

علوم اقتصادی

 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )

شیمی (کلیه گرایش ها )

 
 
( قیمت هر درس: 589,000تومان )